Az organikus építészet története

  • Olvasási idő:11perc

Először is tudnunk kell hogy kitől, és honnan indult az organikus építészet fogalma, és azt hogy valósítják meg. Frank Lloyd Wright (1867-1959) egyike a 20. század első fele legkiemelkedőbb építészeinek. Wright építészete az organikus építészet nevet kapta, amely az épületek, vagy lakóterek és az azt körülvevő környezet hosszútávú harmonizációjára való törekvést jelenti.


Kapcsolódó cikk


Frank Lloyd Wright munkásságában talán a “organikus építészet” fogalma a legnehezebben megfogható fogalom, amelyet Wright egész életében igyekezett meghatározni (és újrafogalmazni). Wright számára az organikus építészet volt kreativitásának lényege – az a dolog, ami munkáját megkülönböztethetővé, felsőbbrendűvé és megkérdőjelezhetetlenül amerikaivá tette -, és az is, ami a modernitás, a technológiai fejlődés és a társadalmi változások kihívásaira válaszolt.

Ma sokféle nézet létezik az organikus építészet természetéről és tulajdonságairól. Egyesek szerint a természet formáiban és elveiben gyökerező építészetről van szó, mások szerint a hangsúly a belső és a külső közötti kapcsolaton és az absztrahált növényi geometriák használatán van. Egyesek a természetes anyagok, például a díszítetlen fa és a kő használatában látják ezt, olyan modern anyagokkal szembeállítva, mint a beton.

Az organikus építészet egy példája
Az organikus építészet egy példája

Mások az egymásba hatoló terek és kontrasztok – fény és sötétség, használatában látják, amelyekkel Wright az épületben tartózkodót olyan utazásra viszi, mintha a természetben járna. Mindezen értelmezéseknek van alapja Wright szavaiban, és természetesen a műveiben, így az organikus építészet egyszerre mindezekből áll.

Mégis van egy mögöttes gondolat, az organikus építészet elmélete, amely összeköti az organikusság ezen kifejezéseit. Igaz, hogy Wright organikus építészetről alkotott eszméjét nem lehet egy rövid esszében jobban összefoglalni, mint ahogyan maga az építész sem tudta ezt az eszmét hosszú pályafutása során összefoglalni.

Ennek ellenére sokat tanulhatunk Wright munkásságának szerves koncepciójáról, ha azt a kortárs szemszögből, a fenntartható tervezés szemszögéből vizsgáljuk. A fenntarthatóság tulajdonképpen Wright organikus építészetről szóló elméletének egyértelmű fontossága, és pontosan ez az oka annak, hogy munkássága napjainkban egyre aktuálisabbá, sürgetőbbé vált.

A fenntarthatóság és annak ökológiai gyökerei

A fenntarthatóság egy olyan szó, amelyet, akárcsak a bio, hanyagul, gondatlanul használnak. Wrightnak azonban tetszett volna ez a szó, mert megragadja azt a gondolatot, amelyet pályafutása során ki akart fejezni – egy fenntartható ökoszisztémát, amely a természetből, az épített környezetből és az emberi életből áll, amelyben minden összetevő támogatja a többi összetevőt, és ennek eredményeként mind virágzik.

Az “ökoszisztéma” a kritikus kifejezés ebben a megfogalmazásban; 1935-ben alkotta meg Arthur Tansley brit botanikus két görög gyökből (oikosz, ami otthont jelent, és systema, ami “egy egészben egyesül”), hogy “a fizikai rendszerek egy sajátos kategóriáját jelentse, amely viszonylag stabil egyensúlyban lévő, nyitott, különböző méretű és fajtájú organizmusokból és szervetlen összetevőkből áll”.

Zöldtető az épület tetején
Zöldtető az épület tetején

Ahogy az ökoszisztémák fogalma általánosan elfogadottá vált, nem meglepő, hogy a kifejezést a növények, állatok és a környező környezet közötti kölcsönhatások univerzumán túl a kölcsönösen függő rendszerek bármely összetett hálózatára is alkalmazták. Ma már információs ökoszisztémákról, gazdasági ökoszisztémákról, társadalmi ökoszisztémákról és más hasonló fogalmakról beszélünk; még a Frank Lloyd Wright különböző köz- és magánszervezetei és tulajdonosai között is néha a “Wright-ökoszisztémára” hivatkozunk, hogy kifejezzük egymásrautaltságunkat.

Valójában a kölcsönös függőség fogalma minden ökoszisztéma központi eleme, mivel egy ökoszisztémán belül minden összetevő csak azért marad fenn és virágzik, mert minden összetevő túlél és virágzik. Bármelyik összetevő dominanciája, amely képes a többi összetevő számára szükséges erőforrások monopolizálására, az ökoszisztéma halálát jelenti. A természet éppen ezért irtózik a monokultúráktól – egyetlen faj dominanciájától, amely az összes rendelkezésre álló erőforrást elfogyasztja a konkurens fajok kárára. A kölcsönös függőségnek ez a minősége a természetes szelekció révén specializálódást eredményez, és a biológiai sokféleség a legellenségesebb környezetben, a legkevesebb tápláló erőforrással rendelkező fajokból emelkedik ki.

Jóval az ökoszisztéma szó megalkotása előtt azonban a botanikusok, földművesek és mások már jól ismerték az élőlények és a környezetük közötti kölcsönös függőséget. A táplálékláncokat már a kilencedik századtól kezdve tanulmányozták a Közel-Keleten, és a társnövénytermesztést – például az indiánok “három nővér” technikáját, a tök, a bab és a kukorica együttes ültetését – már évszázadok óta alkalmazták. Az európai kertek tervezésénél már régóta alkalmazták az árnyékot adó fák és sűrű cserjék mellé kevésbé napfényigényes növények kiválasztását.

A földművesek pedig már i. e. 6000 óta tisztában voltak azzal, hogy a talaj életképességének helyreállítása érdekében diverzifikálni és váltogatni kell a növényeket, valamint hogy a szántóföldekre állatokat kell bevonni, hogy azok bejuttassák a tápanyagokat a földbe, és a vetési időszak alatt a növények számára elérhetővé tegyék azokat – ezt ma biodinamikus mezőgazdaságként nevezik.

Így aligha meglepő, hogy Wright, mint a természet lelkes megfigyelője, inspirációt talált azokban a rendszerekben és folyamatokban, amelyeket maga a természet alkalmazott az emberi beavatkozástól érintetlen, virágzó ökoszisztémák létrehozására. A vidéki Wisconsinban született Wright, aki tinédzserkorát a nagybátyja farmján töltötte, egy vibráló természeti világot látott maga körül – a háziasított növények formájában, de a Wisconsin folyó jégmentes völgyének érintetlen erdeiben és nyílt tereiben is. Itt született meg az “organikus építészet” fogalma, és itt töltötte Wright életműve nagy részét azzal, hogy megpróbálta meghatározni, kidolgozni és gyakorolni azt. Később az arizonai “zöld sivatagban” letelepedve Wright új ökoszisztémákkal találkozott, amelyek kihívást jelentettek és inspirálták munkáját.

Wright organikus építészetének korai koncepciója

“A forma és a funkció kapcsolatának ismerete áll az építész munkájának gyökerénél” – írta Wright az In the Cause of Architecture (1908) című művében, és ezt az organikus építészet hat központi tételében fogalmazta meg:

Az egyszerűség és a nyugalom olyan tulajdonságok, amelyek minden mű valódi értékét mérik. Ebből kiindulva Wright úgy látta, hogy egyszerűsíteni kell az építmény tervezését, csökkentve a különálló helyiségek számát, és nyitott terekként újragondolva azokat, beleértve az egyetlen helyiségbe foglalható helyiségeket is. Az ablakokat és ajtókat a szerkezet díszítésének részeként kell kezelni, és még a berendezési tárgyakat is a szerkezeti egész részévé kell tenni. Igazi demokratikus módon az épület stílusának meg kell felelnie annak az egyénnek az egyedi személyiségének, akihez kapcsolódik.

  • Az épületnek úgy kell tűnnie, mintha könnyedén kinőne a helyéből, és úgy kell formálódnia, mintha a természet maga teremtette volna a táj számára és abból a tájból.
  • A színeknek a mezőkből és az erdőkből kell származniuk, hogy illeszkedjenek ezekhez a természetes formákhoz.
  • Az épületet alkotó anyagok természetének szabadon kell kifejeződnie.
  • Az épületeknek őszintének, igaznak, kegyesnek, szeretetteljesnek és integritással telítettnek kell lenniük.

Ezekben az elvekben látható a fejlődés Wright mentorának, Louis Sullivannek korábbi munkájától (“a forma követi a funkciót”) Wright saját axiomatikus megfigyeléséig, miszerint a forma és a funkció nem pusztán összekapcsolódik, hanem szerves egységet alkot (“a forma és a funkció egy”).

Miamiban lévő organikus lakópark
Miamiban lévő organikus lakópark

Ezek az elvek nem hirtelen jöttek. Inkább Wright tapasztalataiból és családi történetéből – a mindenható Lloyd Jones-ok istenéből és az unitarizmus elterjedésében játszott szerepükből – nőttek ki. Wright a hitének alapjaiból és a transzcendentalista filozófia iránti vonzalmából merített, mindenekelőtt a természettel való mély kapcsolatot tartotta fontosnak, valamint az egyén értékének erős meggyőződését, hogy nem egyedül, hanem a közös cél érdekében együtt dolgozó egyének közösségének részeként. Ezek az értékek hosszú évtizedeken át meghatározzák a Taliesin Fellowship (az építész birtoka) felépítését és működését, mert ezek az értékek fogják meghatározni az organikus építészet megteremtését is.

Frank Lloyd Wright organikus építménye a Taliesin Fellowship
Frank Lloyd Wright organikus építménye a Taliesin Fellowship

A természetnek, az általa kínált életviteli megoldásoknak és az idealizált demokrácia ígéretének ebben a szintézisében Wright megalkotta az organikus építészet manifesztumát, amellyel a Taliesin West látogatója már azelőtt találkozik és megérti, hogy belépne a Wright által tervezett terekbe és épületekbe.

Az organikus építészet alapjául szolgáló gondolatokkal való félreértés miatt nyilvánvalóan frusztrált Wright 1953-ban írt egy tanulmányt “Az organikus építészet nyelvéről”. Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy “az organikus (vagy intrinsic) építészet az ideális demokrácia szabad építészete”, egy lexikont hozott létre, hogy kifejtse jelentését.

Natúra

A felhőknél, fáknál, terepviszonyoknál és az állatvilágnál is többre gondolt Wright, amikor a természet ezeknek a dolgoknak a természetére, valamint az anyagok természetére, egy terv, egy érzés, egy eszköz “belülről jövő” természetére – egy “belső természetre” vagy eredendő elvre, amely körül minden dolog összeáll vagy meghatározódik.

Organikus

Wright inkább technikai, mint köznapi értelemben tekintett erre a kifejezésre, egy entitással vagy a partnerek közötti integrált kapcsolattal kapcsolatban. “Az organikus azt jelenti, hogy a rész-az-egész-az-egész-az-egészhez. Tehát az Entitás mint integráns az, amit valójában az Organikus szó jelent”.

A forma követi a funkciót

Wright e kapcsolatról szóló számos korábbi kijelentését kibővítve megjegyezte, hogy “a forma a funkciót előfeltételezi, de amennyire a költői képzelet képes vele együtt haladni anélkül, hogy rombolna, meghaladja azt… Csak akkor van jelentősége a szlogennek, amikor azt mondjuk vagy írjuk, hogy “a forma és a funkció egysége”.

Forma

Wright gyűlölte a romantika és a szépség szentimentalizálását, reakciósnak nevezte. Ehelyett az ő romantikája a kreativitásra, az alkotás aktusára utalt, és különösen az élettelen homlokzatokkal szemben a “forma humánus kifejeződésének” megteremtésére. “A forma költészete éppoly szükséges a nagy építészethez, mint a lombozat a fához, a virág a növényhez vagy a hús a testhez”. Kerülte az “építés gépesítését”, amivel, úgy tűnik, Corbusier és az International Style más képviselőinek lecsupaszított munkájára utal, hacsak nem a kreatív építészetet szolgálja.

Tradíció

Ez a Wright az “Igazsággal” kapcsolatos, amivel egy egyetemes érvényű elvre utal. Wright az Igazság eszméjét egy nemzetséghez (madárhoz) hasonlítja, amelyből sok faj származhat (“végtelenül különböző, szinte elképzelhetetlenül sokféle madárraj”), azt állítja, hogy “a hagyományok rajai továbbrepülhetnek a generikus hagyományból az elképzelhetetlenül sokba”, de hiányzik belőlük a teremtő képesség, mert “csak származékosak”. “Az igazság istenség az építészetben”.

Szellem

“A szellem belülről és kívülről nő felfelé”, “magában a dologban, mint annak életében”. Wright úgy vélte, hogy egy épületben a spiritualitás minősége nem adható külsőleg.

Harmadik dimenzió

Itt Wright megkülönböztette a spirituális minőséget a fizikai létezéstől, megjegyezve, hogy a harmadik dimenzió nem a vastagság, hanem “a mélység érzése, amely a dologból ered, nem pedig rajta”, ami egy építmény sajátja. Ez bizonyos értelemben a karakter mélysége, nem pedig fizikai dimenzió.

Az organizáció

Az organikus nem mint dolog, hanem mint a dolog jellege, élő és aktív, mint olyan belső tulajdonság, amely a környezetre reagálva változatos formákban jelenik meg – ez válik Wright alapvető elvévé. Ahogy minden élőlény belülről nő és alkalmazkodik a környezetéhez, hogy boldogulhasson, úgy Wright úgy tűnik, úgy gondolta, hogy az épületeknek belülről kell nőniük és alkalmazkodniuk kell a környezetükhöz.

Ezek a kifejezések azonban nem voltak teljesek az emberi célokra való hivatkozás nélkül, amelyeket szolgáltak. Ez az emberi tevékenységgel való kapcsolat tette teljessé Wright gondolkodását – az épületeknek, a tájnak és az életnek úgy kell együttműködnie, hogy minden elem nemcsak túléljen, hanem a kölcsönhatás következményeként virágozzon is.

Az organikusságnak ez az értelmezése – egyetlen, egységes és egyesítő kapcsolat az épület, a táj és az emberi élet között – azt mutatja, hogy Wright nem pusztán a természeti világ formái és elvei alapján tervezte az épületeket; inkább úgy tervezte az épületeket, hogy azok az őket körülvevő világ részévé váljanak, hogy az ebbe a kapcsolatba illesztett életünk az épített világgal és az azt átölelő tájjal szimpatikusan együtt tudjon élni.

Azt a gondolatot, hogy az emberi tevékenység központi szerepet játszik az organikus koncepcióban, Wright Taliesinben lévő tervezőszobájában ünnepelték. “Amit az ember csinál, az az övé” – írta A természetes házban, és a műterem falára is felírta, hogy megmagyarázza a forma és a funkció, a természet és a gép közötti egyesítő elveket. Wright világában az emberi tevékenység adott értelmet, és e tevékenység célja az volt, hogy az ember önmagát és a világot egyaránt szolgálja.

Ezt olyan szerkezetekben fejezte ki, amelyeket úgy tervezett, hogy tükrözzék a változó életmódot, beleértve a háztartási cselédek megszüntetését, a nők változó szerepét, a középosztály felemelkedését és az autó megjelenését. Wright munkássága az épületek és a közösségek tervezésében bekövetkezett változásokkal tükrözte a társadalmi struktúrában bekövetkezett változásokat.

Hasonlóképpen, Wright munkássága a természettel való kapcsolaton alapuló életminőségeket is felölelte. Wright a természetes fény felhasználásában a terek megvilágítására és felmelegítésére, a hőmérséklet-gradiensek és Venturi szerkezetek létrehozásában a természetes hűtés érdekében a légáramlás felgyorsítására, valamint a növények által inspirált szerkezetek létrehozásában a nagy tömegek méltóságteljes megtartására látta meg az eszközöket, amelyekkel a természet befolyását felhasználhatjuk épített környezetünk minőségének javítására, anélkül, hogy nyers erővel ártanánk a környező világnak vagy jelentéktelenné tennénk az emberiséget.

Wright munkásságában az életünket és életminőségünket fenntartó ökoszisztéma központi gondolata: az egymástól függő rendszerek komplex hálózata. Itt rejlik az a gondolat, hogy az épületnek, a tájnak és az emberi tevékenységnek támogatnia kell egymást. Itt van az a gondolat, hogy a környező természeti világból inspirálódó tervezés hogyan szolgálhatja jól az emberi tevékenységet, mivel a fenntarthatóság eredendő minősége miatt.

Az épített, a természeti és az emberi környezet közötti kölcsönhatásban, amelyben mindegyik úgy szolgálja a másikat, hogy mindannyian virágozhassanak, az integráción keresztül megvalósuló egység központi gondolata mutatkozik meg Wright organikus építészetének magjaként.

Keressen valamilyen témában

Cikkek amelyek érdekelhetik.....